การจ้างที่ปรึกษาภาครัฐ

“สุธิษา จารุเมธาวิทย์” นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การจ้างที่ปรึกษาของภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ