การตลาดและการหางานของที่ปรึกษา

“อนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล” ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและภาษีอากร Price Water House Coopers Legal & Tax Consultants หรือ PWC ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การตลาดของที่ปรึกษา และการหางานภาคเอกชน” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ