คุณภาพและคุณค่างานของที่ปรึกษาธุรกิจ

“โชติวุฒิ อินนัดดา” ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานงานที่ปรึกษาธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “คุณภาพและคุณค่างานของที่ปรึกษาธุรกิจ” ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ