ทีมเอสเอ็มอีเศรษฐีออนไลน์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา

5 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดระนอง ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดหลักสูตร “การฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกาแฟ สู่การค้าตลาดออนไลน์” ภายใต้โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 ณ หมู่ที่ 9 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โครงการนี้ ทีม “เอสเอ็มอีเศรษฐีออนไลน์” นำโดย นายสมชาย กาญจนหฤทัย, นายณกฤช วนาอินทรายุธ และ นายอาทร ยงรัตนกิจ ลงพื้นที่พร้อมให้คำปรึกษา