ประชุมพัฒนาวิชาการ

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ) พร้อมด้วยคณะอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมพัฒนาวิชาการ กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ธรรมรักษ์ นวลละออ อธิการบดี, ผศ.ดร.ภาสกร นันทพามนิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ และ ผศ.สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการชุมชนและกิจการพิเศษ