ผู้เชี่ยวชาญ SME Bank บรรยาย วปธ. 9

“พิชิต มิทราวงศ์” ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ “การอำนวยสินเชื่อเพื่อ SMEs” ตามแนวทางการสนับสนุนภาครัฐ แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ