ผู้เชี่ยวชาญ SME Bank บรรยาย วปธ. 10

“พิชิต มิทราวงศ์” ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ “การอำนวยสินเชื่อเพื่อ SMEs ตามแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐ” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ