ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ให้การต้อนรับ วปธ.

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพร้อมทั้งคณะผู้บริหารหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) เข้าพบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมหารือวิชาการด้านการพัฒนาบุคคลากรในอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ