“รองผู้ว่า กนอ.” บรรยาย วปธ. 9

“อัฐพล จิรวัฒน์จรรยา” รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งรปะเทศไทย (กนอ.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “นิคมอุตสาหกรรมและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 403 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ