รองผู้ว่า สตง. บรรยาย วปธ.10

“มณเฑียร เจริญผล” รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบภาครัฐ โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ