วปธ. จัดเสวนาที่ปรึกษาดีเด่น

หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) จัดเสวนา “มุมมองที่ปรึกษามือาชีพ… กับโอกาสการรับงาน” ให้แก่นักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 11 โดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้ได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ประกอบด้วย “กฤษณพงศ์ ลายอักษร” ที่ปรึกษาดีเด่น สาขาเทคนิควิศวกรรม, “สุชาดา รามัญอุดม” ที่ปรึกษาดีเด่น สาขาการจัดการ และ “อาภาพรรณ ชนานิยม” ที่ปรึกษาดีเด่น สาขาวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการเสวนาโดย ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร วปธ. ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ