วปธ. ดูงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำคณะนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในส่วนงานต่าง ๆ อาทิ แผนกเครื่งหนัง แผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน แผนกเครื่องเรือนหวาย และ แผนกช่างเครื่องเรือนไม้ พร้อมรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก