วปธ. ดูงานสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

นายวรพงษ์ ฉินโชคสกุลชัย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ “ภารกิจ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ในการส่งเสริม SMEs” แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 และ 10 ซึ่งนำโดย ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ณ สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ