วปธ.สัญจร-พบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ และหารือเรื่องการเสริมสร้าง พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ โดยการสร้างบุคคลากรให้เป็นที่ปรึกษาธุรกิจร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs และ Otop ทั้งนี้ยังได้รับการแนะนำถึงการสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานได้มีความเชื่อมั่นในการใช้บริการที่ปรึกษาฯ ในโอกาสนี้ ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ได้มอบหนังสือ “ การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไทยเพื่อเข้าประชาคมอาเซียน”