วปธ. 11 เรียนการอ่านรายงานการเงิน

อ.นิสา รุ่งศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อบัญชีเบื้องต้นและการอ่านรายงานการเงิน สำหรับที่ปรึกษา SMEs แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้ง วัฒนะ กรุงเทพฯ