หารือคณะผู้บริหาร ม.อุบล

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ) ได้มี
โอกาสเข้าพบ รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม, รศ.มันทนา สามารถ คณบดีคณะบริหารศาสตร์, รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.อนิรุธ สืบสิงห์
ดร.อารีรัตน์ ลุนผา และ ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ เพื่อร่วมประชุมหารือเชิงวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี