“อาจารย์เขี้ยว” บรรยายที่ปรึกษาธุรกิจ กับการบริหารงานบุคคล

“อาจารย์เขี้ยว” วิรดา เลิศมหัทธโน เจ้าของฉายา HR Designer ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ที่ปรึกษาธุรกิจ กับการบริหารงานบุคคล” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ