เสวนาเทคนิคการรับงานของที่ปรึกษาธุรกิจ

บ่ายวันนี้ (1 ตุลาคม 2560) หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ได้จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการรับงานราชการและเอกชนของที่ปรึกษาธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษามากประสบการณ์ ประกอบด้วย ดร.กษมพงศ์ โพธิสุนทร ผู้บริหาร เอ็นพี ชินดัง คอมปานี, คุณณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด, คุณนุกูล เรืองอุทัย อดีตที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), คุณกำพล อัศวพัฒนากูล เลขานุการ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ดำเนินการเสวนาโดยคุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 ร่วมรับฟังการเสวนา พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ