Coaching กับที่ปรึกษาธุรกิจ

“ดร.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์” ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “Coaching กับที่ปรึกษาธุรกิจ” แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ