สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา จับมือ วปธ.

จัดงานใหญ่มอบวุฒิบัตรและรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา และ หลักสูตร วปธ. จัดงานใหญ่ พิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร วปธ. รุ่นที่ 9 และ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมจัดงานมอบรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น กว่า 10 สาขา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจการทำงานของที่ปรึกษามืออาชีพ ในการที่ออกไปช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์  นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) เปิดเผยว่า  ในวันนี้ (24 ธันวาคม 2560)  สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา และหลักสูตร วปธ. จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ รุ่นที่ 9 และ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 41ท่าน ที่ได้ผ่านการเรียนกาสอน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี อดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี

“สำหรับนักศึกษา วปธ.รุ่น 9 และ 10 นั้น ผม ขอชื่นชมในการทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เข้าใจมีความเหนื่อยยาก ต้องทุ่มเท เวลา และความสามารถ อย่างเต็มที่ทั้งการเรียนภาคทฤษฎี ซึ่งต้องทำการบ้านและงานกลุ่ม อย่างหนัก โดยเฉพาะการนำเสนอข้อเสนอทางเทคนิค และราคา ซึ่งได้จำลองสถานการณ์จริงให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งการฝึกภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น กับสถานประกอบการจริงกว่า 10 วัน และ ยังต้องทำงาน วิจัยส่วนบุคคล อีกคนละ 1 เล่ม ผมถึงต้องชื่นชมในความพยายามของที่ปรึกษาทุกท่าน และเชื่อได้ ที่ปรึกษาจาก วปธ. จะเป็นคนเก่งและคนดี เพื่อ ช่วยเหลือเอสเอ็มอี ต่อไปครับ ”

นอกจากนี้ ทางสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาฯ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2560  เพื่อเป็นเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ  ซึ่งการมอบรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น ของสมาคมฯ จำนวน 20 สาขา โดยยึดแนวทางการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาธุรกิจของสำนักขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย   รางวัลที่ปรึกษาดีเด่นสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 1.การเกษตรและพัฒนาชนบท (AG)  2.การศึกษา (ED)  3.สิ่งแวดล้อม (EV) 4.อุตสาหกรรม (IN)  5.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  6.การคมนาคมขนส่ง (TR)  7.การประปาและสุขาภิบาล (WS) 8.การเงิน (FI) 9.มาตรฐานคุณภาพ (QS) 10.ประชาสัมพันธ์ (PR) 11.อุตสาหกรรมก่อสร้าง (BU)  12.พลังงาน (EG) 13.สาธารณสุข (HE) 14.ประชากร (PO) 15.การท่องเที่ยว (TO) 16.การพัฒนาเมือง (UD) 17.เบ็ดเตล็ด (MS) 18.กฎหมาย(LAW)  19.บริหารและการพัฒนาองค์กร (MID) 20.การวิจัยและการประเมินผล (RE)

ซึ่งในปีนี้  มีที่ปรึกษาเข้ารับรางวัลที่ปรึกษาดีเด่นจำนวน 21 ท่าน กว่า 11 สาขา โดยมีสาขาบริหารและการพัฒนาองค์กร มากที่สุดถึง 6 ท่าน รองลงมาคือสาขาพลังงาน จำนวน 3 ท่าน ซึ่งถือได้ว่า รางวัลที่ปรึกษาดีเด่นของสมาคมเครือที่ปรึกษาฯนั้น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ที่ปรึกษาได้มีความตั้งใจในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบ SMEs  การที่สมาคมฯได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดีของประเทศเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ในนามของสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา และหลักสูตร วปธ.  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วปธ. จะได้นำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปปรับใช้และเป็นที่พึ่งให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ในการที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมในการที่จะแข่งขันทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ในส่วนของที่ปรึกษาดีเด่น ที่ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติในวันนี้ ถือเป็นสิ่งยืนยันถึงความรู้ความสามารถในฐานะที่ปรึกษามืออาชีพ ที่ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย