สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา มอบรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา  จัดงานใหญ่มอบรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 ให้กับที่ปรึกษามืออาชีพที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นขวัญกำลังใจการทำงานของที่ปรึกษา ในการที่ออกไปช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้มีความพร้อมในการแข่งขัน

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์  นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่า สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2560  เพื่อเป็นเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับรางวัล รวมทั้งสิ้น  21 คน จาก 11 สาขา

ทั้งนี้ รางวัลที่ปรึกษาดีเด่น ที่ทางสมาคมฯ จัดให้มีการมอบในครั้งนี้  ยึดตามแนวทางการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาธุรกิจของสำนักขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 20 สาขา ประกอบด้วย  1.การเกษตรและพัฒนาชนบท (AG)  2.การศึกษา (ED)  3.สิ่งแวดล้อม (EV) 4.อุตสาหกรรม (IN)  5.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  6.การคมนาคมขนส่ง (TR)  7.การประปาและสุขาภิบาล (WS) 8.การเงิน (FI)  9.มาตรฐานคุณภาพ (QS) 10.ประชาสัมพันธ์ (PR) 11.อุตสาหกรรมก่อสร้าง (BU)  12.พลังงาน (EG) 13.สาธารณสุข (HE) 14.ประชากร (PO) 15.การท่องเที่ยว (TO) 16.การพัฒนาเมือง (UD) 17.เบ็ดเตล็ด (MS) 18.กฎหมาย(LAW)  19.บริหารและการพัฒนาองค์กร (MID) 20.การวิจัยและการประเมินผล (RE)

สำหรับที่ปรึกษาดีเด่นที่ผ่านแกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลจากทางสมาคมฯ ในปี 2560 นี้ ซึ่งในปีนี้  มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 21 คน จาก 11 สาขา แบ่งเป็นสาขาบริหารและการพัฒนาองค์กร มากที่สุด จำนวน  6  คน รองลงมาเป็นสาขาพลังงาน จำนวน 3 คน ที่เหลือคละกันไปสาขาละ 1-2 คน

“รางวัลที่ปรึกษาดีเด่นของสมาคมเครือที่ปรึกษา  ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ที่ปรึกษาได้มีความตั้งใจในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบเอสเอ็มอี การที่สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดีของประเทศเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ดร.วิริยะ กล่าวต่อไปว่า

สุดท้ายนี้ ในนามของสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 ที่ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ซึ่งถือเป็นสิ่งยืนยันถึงความรู้ความสามารถในฐานะที่ปรึกษามืออาชีพ ที่ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ที่ปรึกษาดีเด่นที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  จะเป็นกำลังสำคัญและเป็นที่พึ่งให้กับผู้ประกอบการ ในการที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการที่จะแข่งขันทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล