สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวเลิกสมาคม

ตามที่มีกระแสข่าวว่า สมาคมวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ได้มีการจดทะเบียนเลิกสมาคม และมีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ทำให้หลายฝ่ายเข้าใจผิดว่า  “สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ได้จดทะเบียนเลิกสมาคม ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง

ตามข้อจริงที่ปรากฏ ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560  เป็นประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนเลิกสมาคม โดยมีข้อความลงประกาศดังนี้

ด้วย นายสมิตพงศ์ อาริยวัฒน์ นายกสมาคม ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเลิกสมาคมวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เลขทะเบียนที่ จ. 4380/2547 ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2547

นายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งให้รับจดทะเบียนเลิกสมาคมรายนี้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ลงชื่อ พิริยะ ฉันทดิลก ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติกร ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง นายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร

ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เข้าใจผิดว่า “สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ได้จดทะเบียนเลิกสมาคมแล้ว เนื่องจากชื่อของ “สมาคมวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ” มีความคล้ายคลึงกับชื่อของ “สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ซึ่งยังคงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง

โดย สมาคมเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทะเบียนเลขที่ จ. 4927/2559  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 615 อาคารจิตต์อุทัย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ได้รับจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคม ตามมาตรา 85 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ลงชื่อ นายปรณต สุวรรณมาลา ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร

ด้วยเหตุนี้ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบโดยทั่วกัน