คำนิยาม ที่ปรึกษาธุรกิจวิชาชีพ ระดับ A และ ระดับ B

ที่ปรึกษาธุรกิจวิชาชีพ ระดับ A หมายความถึง ที่ปรึกษาธุรกิจที่จบการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) โดยสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และผ่านการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมฯ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่ปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐ, รัฐ
วิสาหกิจ หรือ ภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 3 สัญญา และ/หรือ 3 โครงการ

ที่ปรึกษาธุรกิจวิชาชีพ ระดับ B หมายความถึง ที่ปรึกษาธุรกิจที่จบการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) โดยสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

หมายเหตุ : สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่ปรึกษาธุรกิจ วิชาชีพ ระดับ A

นางสาวเพ็ญจันทร์  เฮงสกุล

นายเวธิต  สุนทรญาติ

นางสาวณัฐฐินีย์  ตลับนาค

นายภัทธาวุธ  สกุนตนิยม

นางสาววรางคณา  ตันสกุล

นางสาววิรดา  เลิศมหัทธโน

นายสกุล  เกียรติ์จีรวิรัตน์

นางสายสุนี  ขำเนตร

นายกำพล   อัศวพัฒนากูล

นายกชภูมิ  ประกอบกิจ

นางสาวกชมล  เชิงพนม

นางสาวกนกพร  วิเศษศิริ

นายณกฤช  วนาอินทรายุธ

นางสาวนงลักษณ์  ลิ้มสมเกียรติ

นางสาวสุภัทรา  กระแจ่ม

นายอาทร  ยงรัตนกิจ

นายก่อศักดิ์  อาชวากร

นายณฐกร วรพล ศิลปาภิสันทน์

นายปกรณ์  เอกอมรพันธ์

นายฐานันท์  สุกุมารบุตร

นางศุภจรี  วงศ์รัตนโชคชัย

นายสมชาย  กาญจนหฤทัย

นายปชาธัช  สิงหเสนี

นางสาวพิชญา  สดชื่นจิตต์

นางสาวเพ็ญพิชชา  เกษมพงษ์ทองดี

นายศราวุธ  ตันดิลกตระกูล