รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.)

ภาษาอังกฤษ : Professional Business Consulting For Enterprise Development Thailand (PBC.)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน SMEs ไทยยังขาดแผนแม่บทในการพัฒนาและต้องช่วยเหลือตนเอง แต่ก็ยังสามารถพัฒนามาอยู่ในระดับ 3 ในประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และ มาเลเซีย ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากภาครัฐก็จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ให้อยู่รอดแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ กอปรกับปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีน ยุโรป และญี่ปุ่น รวมทั้งแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ขนาดเล็กของไทย ข้อมูล สสว. SMEs มีจำนวนกว่า 2.76 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 96.7 ของผู้ประกอบการวิสาหกิจทั้งประเทศ

การประกาศนโยบาย SMEs เป็นวาระแห่งชาติ ของรัฐบาลยุค คสช.ในช่วงที่ผ่าน จึงเป็นนโยบายที่ออกมาช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SMEs ในช่วงที่มีความไม่แน่นอนในตลาดโลก โดยมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เน้นปัจจัยการผลิตเดิม (Factor driven growth) ประเภทที่ดิน แรงงาน และทุน ไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มเป็นปัจจัยขับเคลื่อน หรือการพัฒนาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อยกระดับให้ SMEs ไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และตั้งเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของ SMEs ทั้งระบบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวเพิ่มขึ้น

จะเห็นได้ว่า SMEs ในยุครัฐบาล คสช. จะสร้างความแข็งแกร่งจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐที่เข้มข้น อาทิ เช่น การเข้าถึงสินเชื่อที่เอื้ออานวยต่อการประกอบธุรกิจ การลดหย่อนทางภาษี การขยายช่องทางตลาดในต่างประเทศจากทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในตลาดต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพเพื่อนาไปสู่การเข้า AEC การค้าชายแดนโดยเฉพาะช่องทางตลาดเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนาร่องเฟสแรกและเฟสสอง รวม 10 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสาหรับการผลิต และการค้าส่ง การค้าปลีก ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ซึ่งมูลค่าการค้าชายแดนในช่วงที่ผ่านมาประมาณกว่า 1 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณกว่าร้อยละ 6.8 ของปริมาณการค้ารวมของทั้งประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนได้รับสิทธิพิเศษที่อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน สาหรับ SMEs ที่เป็นหนี้ NPL ก็มีโอกาสฟื้นตัวจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และ SMEs -OTOP ก็เป็นโอกาสให้ SMEsหาผู้มาร่วมทุนได้

ดังนั้นมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายโดยตรงถึงผู้ประกอบการ ทั้งการส่งเสริมความรู้ การสนับสนุน เงินทุน สินเชื่อ โดยเฉพาะโครงการเงินกู้เพื่อ SMEs 10,000 บาท จำเป็นที่ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องมีเพื่อนคู่คิด พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งการปรับปรุงธุรกิจให้มีความพร้อมในการที่จะได้รับโอกาสการสนับสนุนการช่วยเหลือเงินทุนจากภาครัฐ ตลอดจนสามารถบริหารกิจการที่มีกำลังสามารถใช้คืนภาระสินเชื่อได้ อีกทั้งมีแผนขยายธุรกิจให้สามารถสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ทั้งหมดล้วนต้องการที่ปรึกษาธุรกิจในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการและอีกนัยหนึ่งเสมือนหนึ่งเป็นผู้ช่วยหน่วยงานภาครัฐที่เฝ้าระวังไม่ก่อเกิดหนี้เสียขึ้นจะส่งผลกระทบแก่โดยรวมของประเทศได้

ทางสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ได้รับมอบหมายจาก สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ทำหน้าที่ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และได้ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งกับ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และที่ปรึกษาธุรกิจ ตลอดจน ผู้จบการศึกษา วปธ.ในรุ่นที่ผ่าน ได้จัด พัฒนาหลักสูตร “วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย “ (วปธ.) Professional Business Consulting For Enterprise Development Thailand (PBC.) ภายใต้แนวความคิด PBC Consult 4.0 เพื่อพัฒนาที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ให้มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐาน การให้บริการปรึกษาแนะนำ ภายใต้จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อส่งเสริม ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จริง พร้อมที่จะทำงานด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
 • เพื่อสร้าง เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างที่ปรึกษาด้วยกัน ,ระหว่างที่ปรึกษากับผู้ประกอบการ SMEs และระหว่างที่ปรึกษากับหน่วยงานจ้าง
 • เพื่อเกิดการปลูกฝังในเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณของบุคคลากรในวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ
 • เพื่อพัฒนา ที่ปรึกษาให้มีมาตรฐาน วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (การพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรม พัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพต่างๆของที่ปรึกษา และ การสร้างเครือข่ายตลอดจน ปลูกจิตสำนึกจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ปรึกษาธุรกิจในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน)

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจมีวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ อาทิเช่น ผู้สนใจที่ต้องการและมีพร้อมที่จะประกอบอาชีพให้บริการปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการด้วยจริยธรรมจรรยาบรรณที่ดี (ต้องผ่านการสอบคัดเลือก)

 

โครงสร้างหลักสูตร

เนื้อหาการศึกษา

ที่ปรึกษาธุรกิจต้องนำไปใช้งานได้จริง 10 หมวดวิชา
 • หมวดที่ 1 ระบบความรู้พื้นฐานและองค์ประกอบการเป็นที่ปรึกษาวิชาชีพ

ระบบความรู้การให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพในทุกมิติจนสามารถวินิจฉัยองค์การ (Organizational Diagnosis) และให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องตามหลักการและวิธีการซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพระดับสากล สามารถเข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างละเอียด และมีคุณสมบัติและจรรยาบรรณที่เหมาะสมกับการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจมืออาชีพ

 • หมวดที่ 2 ระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้

ศึกษาหลักการและวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) รวมทั้งระบบการให้ข้อเสนอแนะแบบเป็นขั้นตอนภายใต้การพัฒนาทักษะการคิด การพูด และบุคลิกภาพ การเสนองาน และการสร้างเครือข่าย (Connection) ของความเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ จนสามารถประมวลองค์ความรู้ของตนและประสบการณ์สู่การให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาได้ทุกมิติปัญหาแก่ผู้ประกอบการได้

 • หมวดที่ 3 ระบบธุรกิจ AEC

ศึกษาบริบท (Context) ของระบบธุรกิจในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ภายใต้โอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจใน AEC รวมทั้งการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ระบบกฎหมาย ภาษีอากรและภาษีศุลกากร และระบบโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศในอาเซียนว่ามีความคล้ายคลึงและแตกต่างจากกันอย่างไร โดยที่ปรึกษาจะให้คำแนะได้อย่างไรให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

 • หมวดที่ 4 ระบบการสอนและขึ้นทะเบียน

เน้นระบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning) ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการดูงานผ่านกระบวนการประสบการณ์การเรียนรู้ของวิทยากรและผู้เรียนตามความสนใจ ความสามารถ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่างๆ จนสามารถนำความรู้ ทักษะ และเจตคติไปสร้างงาน แก้ปัญหาและสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง และสามารถผ่านการทดสอบต่างๆที่หลักสูตรกำหนดไว้ จนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนเป็นการเป็นที่ปรึกษากับกระทรวงการคลังและผ่านการสอบระบบ I3C ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามลำดับต่อไป

 • หมวดที่ 5 ระบบการพัฒนาตนเอง

เรียนรู้ระบบการพัฒนาตนเอง (Self –Management) ให้เกิดสมรรถนะของความเป็นที่ปรึกษา (Consultancy Competencies) ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะพิเศษหรือทัศนคติ (Attribute or Attitude) ของการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ

 • หมวดที่ 6 ระบบการศึกษาดูงาน

การศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ซึ่งเป็นหน่วยงานทั้งของภาครัฐ และเอกชนชั้นนำที่เป็นต้นแบบของความสำเร็จทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการบริหารองค์การ รวมทั้งรูปแบบการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ

 • หมวดที่ 7 ระบบงานวิจัย / กรณีศึกษา

ศึกษาและเรียนรู้ผ่านผลงานการวิจัยด้านการวินิจฉัยองค์การ และการให้คำปรึกษาต่างๆ รวมทั้งกรณีศึกษา (Case Study) การให้คำปรึกษาทั้งแนวทางการปฏิบัติที่ดี ปัญหาและอุปสรรคการให้คำปรึกษา รวมถึงเทคนิควิธีการแก้ไข

 • หมวดที่ 8 ระบบการสะสมชั่วโมงจาการปฏิบัติจริง (Man-days)

ผู้เรียนในหลักสูตรที่ปรึกษาวิชาชีพธุรกิจภายหลังได้เรียนรายวิชาจนครบทุกหัวข้อวิชาแล้ว จะต้องผ่านระบบการเก็บชั่วโมงการให้คำปรึกษา ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง (10 Man-days)

 • หมวดที่ 9 ระบบการสอบวัดผล /ประเมินผล

ผู้เรียนในหลักสูตรที่ปรึกษาวิชาชีพธุรกิจจะต้องผ่านระบบการสอบประมวลรายวิชา (Comprehensive Examination) รวมทั้งผ่านการประเมินจากเวลาการเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (โดยการสแกนลายนิ้วมือ เช้า/บ่าย/ เลิกเรียน) ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน และเก็บชั่วโมงให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 10 Man-days รวมทั้งการศึกษาดูงานตามหลักสูตรได้ที่กำหนดไว้

 • หมวดที่ 10 ระบบ และตำแหน่งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่สมาคมรับรอง

ศึกษาระบบ และตำแหน่งที่ปรึกษาด้านต่างๆ อาทิ การเงินและบัญชี ภาษีอากร การบริหารทั่วไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาดและการขาย การขนส่ง และ โลจิสติกส์ พลังงาน และอื่นๆที่สมาคมรับรอง

 

วิธีการศึกษา

ทางสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ได้กำหนดหลักสูตร วปธ. โดยมี 10 หมวด, 3 ภาควิชา และ 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

 • ภาคทฤษฎี

ศึกษาในชั้นเรียน กับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเงินการคลัง จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีจำนวน 27 วันๆละ 7 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 189 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาพื้นฐาน เช่น แผนธุรกิจ SWOT BMC เป็นต้น
กลุ่มวิชาบังคับ เป็นวิชาที่จำเป็นต่อวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ การสร้างเครือข่าย เป็นต้น
กลุ่มวิชาเสริม เช่น วิชาการจำลองการให้คำปรึกษา (Consult Simulator) เป็นต้น

 • ภาคปฎิบัติ

การปฏิบัติให้คำปรึกษาแนะแก่ผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการจริง เป็นการระบบการเก็บชั่วโมงให้คำปรึกษา ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ( OJT : 10 Man days)
งานวิจัยส่วนบุคคล IS

 • ภาคทัศนะศึกษา และการดูงาน

การดูงานในประเทศ จะศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำในประเทศ โดยแยกเป็น 4 ส่วนดังนี้

กิจการรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ วิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
กิจการ หน่วยงานจ้างที่ปรึกษา ภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน
กิจการ หน่วยงานการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน
กิจการ หน่วยงานเพื่อสังคม ภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน

* การดูงานในต่างประเทศ จะศึกษาดูงานกิจการในต่างประเทศ กลุ่มประเทศ อาเซียน* (จะกำหนดภายหลัง)

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิทยากร

ผู้อำนวยการหลักสูตร :ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร : นายพงศา แสนใจงาม, นางสาวนภัทร อริยรัชโตภาส, นายณัฐกานต์ ลิขิตวงศ์, นายดำรงค์เกียรติ ศรีนนม่วง, นางสายสุนี ขำเนตร และ นายกำพล อัศวพัฒนากูล

คณะวิทยากร : (อยู่ระหว่างการเรียนเชิญ)ได้แก่ ศ.ดร เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, รท.ดร.ธนาพจน์ เอกโยคยะ, ดร.กฤษณะ บุหลัน ,ดร.เรวัต ตันตยานนท์,ดร.อิทธิกร ขำเดช, ดร.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ เป็นต้น

ทีมโค๊ช:อ.กำพล อัศวพัฒนากูล, อ.สมชาย กาญจนหฤทัย, อ.ณกฤช วนาอินทรายุธ และ อ.อาทร ยงรัตนกิจ

กำหนดการเรียน/การสอน มี 1 รุ่น

วปธ. รุ่นที่ 10 เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์

 •       เริ่ม วันที่ 2 กันยายน – 24 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

 

การประเมินผล

 • เวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ( โดยการสแกนนิ้ว เช้า / บ่าย / เลิกเรียน )
 • ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เก็บชั่วโมงให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 10 Man days
 • ศึกษาดูงานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
 • ส่งรายงานการศึกษาส่วนบุคคล IS
 • ผ่านการสอบข้อเขียนประเมินจบหลักสูตร

ผลที่คาดว่าผู้เข้ารับการศึกษาจะได้รับ

 • วุฒิบัตรจบหลักสูตรจาก สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาSMEs
 • บัตรประจำตัวที่ปรึกษาธุรกิจจากสมาคมฯ ประเภทตลอดชีพ
 • การสรรหางานทั้งภาครัฐและเอกชนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ(ถ้ามี)
 • อุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือ ตำราทางวิชาการ ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ
 • เครื่องแต่งกายประกอบด้วย ชุดสูท ,เสื้อโปโล เป็นต้น
 • กระเป๋าเอกสารมาตรฐานสำหรับอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจพร้อมนามบัตรที่ปรึกษาธุรกิจ
 • การค้นพบความเชี่ยวชาญของตนเองและการเลือกตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับตนเอง
 • การเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
 • การแนะนำการสอบสมรรถนะที่ปรึกษา ( I3C) กับกระทรวงอุตสาหกรรม (ถ้ามี)
 • การจดขึ้นทะเบียนเพื่อรับงานภาครัฐ กับกระทรวงการคลัง (ถ้ามี)

 

ระยะเวลาการดำเนินงาน

 • ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฯไปยังกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • รับสมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัว และลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาปี 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 (9,11,12) และ ถึงเดือนสิงหาคม 2560 (10)
 • เริ่มการศึกษาในแต่ละรุ่น ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2560 (ภาคทฤษฎี)
 • กำหนดศึกษาดูงาน (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 • จบการศึกษา เดือน ธันวาคม 2560
 • ผู้จบการศึกษาจัดทำ Profile ที่ปรึกษาฯ เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ตลาดการจ้างที่ปรึกษาธุรกิจ ใน เดือน เมษายน 2560
 • เริ่มงานจากงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในเดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา

 • เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของหลักสูตรโดยวิธีการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐาน การทดสอบวัดผลด้านจิตวิทยา และการสอบสัมภาษณ์

 

เงื่อนไขและวิธีการคัดเลือก

 • เอกสารใบสมัคร
 • การสอบคัดเลือก ข้อเขียน
 • การทดสอบวัดผลด้านจิตวิทยา (Psychological Test)
 • การสอบสัมภาษณ์

 

เอกสารประกอบการสมัคร (ในวันรายงานตัว)

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ใบ
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
 • หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัด (ถ้ามี)
 • สำเนาการชำระเงินค่าลงทะเบียน

 

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการศึกษา

1. ลงทะเบียนสอบ(สมัครออนไลน์) การอบรมวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ได้ที่ https://goo.gl/z7i02s
Facebook : หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ หรือ Website : ThaiConsult.org
E mail : PBC60@SMECN.or.th หรือ LINE :@pbci60  หรือ โทร : 097-715-9251-4 ตั้งแต่บัดนี้

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ 1,000 บาท ต่อท่าน ตามช่องทางการชำระเงินทางที่หลักสูตรกำหนด และส่งหลักฐานการโอน ที่ E mail :PBC60@SMECN.or.th หรือ Line: @pbci60 หรือ โทรสาร 02 374 0989 ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ยื่นสมัครออนไลน์

3. เข้าร่วมฟังบรรยายและสอบคัดเลือก ตามวันที่ท่านเลือก ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการสอบดังนี้

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชื่อ-สกุล หมายเลขประจำตัวสอบ ผ่านทาง e-mail ภายหลังจากได้รับหลักฐานไม่เกิน 2 วันทำการ

5. เข้าสอบการสอบคัดเลือกตามวัน เวลา ที่ท่านได้เลือก

6. ชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันพุธที่ 16 สิงหาคม ถึง วันพฤหัสที่ 31 สิงหาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 150,000 บาท

 • การรายงานตัว : รายงานตัวพร้อมทั้งยื่นเอกสารการสมัคร วัดตัวเพื่อตัดชุดสูท สแกนนิ้ว ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัว ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ชั้น 3 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 • เข้าร่วมปฐมนิเทศน์ ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ชั้น 3 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 • เริ่มเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ *(กำหนดการเรียนการสอน รับในวันรายงานตัว) *อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

7. พิจารณาการจบหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (ผ่านเกณฑ์การจบ 1-3 ข้อ) ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับสมาคม และกระทรวงการคลัง มีการประเมินผล ดังนี้

 • เวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% (โดยการสแกนนิ้ว เช้า/บ่าย/เลิกเรียน)
 • ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เก็บชั่วโมงให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 10 Man days
 • ศึกษาดูงานตามที่กำหนด
 • ส่งรายงานการศึกษาส่วนบุคคล
 • ผ่านการสอบข้อเขียนประเมินจบหลักสูตร

8. พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ตามตารางการเรียนการสอน) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่ศึกษา

ห้องฝึกอบรม : ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่ thaiconsult.org/map

 

อัตราค่าลงทะเบียน

 

ท่านละ 150,000 บาท ตลอดหลักสูตร

(รวมอาหาร เอกสารบรรยาย กระเป๋าเอกสาร ชุดสูท เสื้อโปโล และค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ /ไม่รวมภาษี)

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 955-0-18181-2
ชื่อบัญชี “ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ”

2. บัตรเครดิตทุกธนาคาร ได้ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. ณ ที่ทำการอาคารจิตต์อุทัย ชั้น 2 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. 02-374-0988, 097-7159258-9

 

สนับสนุนหลักสูตรโดย

 • สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
 • สถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ
 • ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 • นิตยสารคอนสตรัคชั่น วาไรตี้
 • CHEF PED

 

คณะทำงาน/การติดต่อประสานงานหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย
@ LINE : @pbci60
Tel : 097-715-9251 ถึง 4
E mail : pbc60@smecn.or.th
FB : https://facebook.com/pbc.smecn