เกี่ยวกับสมาคม

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1. เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจให้มีความพร้อมที่จะให้บริการในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ
2. ส่งเสริมให้วิสาหกิจมีความเข้มแข็งและมีมาตรฐานสากล
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษาด้วยกันและระหว่างที่ปรึกษากับผู้ประกอบการ SMEs
4. พัฒนาคุณภาพที่ปรึกษาให้มีมาตรฐานสากลผ่านการพัฒนาความรู้ การฝึกอบรม พัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพต่าง ๆ ของที่ปรึกษาในเครือข่าย
5. เป็นศูนย์รวมของที่ปรึกษาเพื่อจะได้มีโอกาสในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและรับบริการด้านข่าวสาร ข้อมูล และสิทธิต่าง ๆ ของสมาชิก
6. เป็นศูนย์รวมข้อมูลของผู้ประกอบการที่ต้องการรับบริการด้านคำปรึกษา แนะนำธุรกิจเพื่อพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจ และด้านการพัฒนาความรู้จากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
7. การสร้างมาตรฐานที่ปรึกษาและมีการประเมินผลศักยภาพผลงานของที่ปรึกษาของเครือข่าย โดยมีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน
8. บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะกุศลและช่วยเหลือสังคม
9. ไม่ก่อตั้งโต๊ะสนุ๊ก และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
 

คณะกรรมการสมาคม

  1. นายวิริยะ ลิขิตวงศ์                          นายกสมาคม
  2. นายกฤษณะ บุหลัน                         อุปนายก  คนที่ 1
  3. นายพงศา  แสนใจงาม                    อุปนายก  คนที่  2
  4. นางสาวนภัทร  อริยรัชโตภาส         กรรมการและประชาสัมพันธ์
  5. นายณัฐกานต์ ลิขิตวงศ์                   กรรมการและปฎิคม
  6. นายดำรงเกียรติ ศรีนนม่วง              กรรมการและนายทะเบียน
  7. นางสายสุนี  ขำเนตร                        กรรมการและเหรัญญิก
  8. นายกำพล อัศวพัฒนากูล                กรรมการและเลขานุการ
 

วิสัยทัศน์ของสมาคม

“เป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน”
 

พันธกิจของสมาคม

1. สร้างและรวบรวมเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ
2. ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEsไทย พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน