คณะกรรมการสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  1. นายวิริยะ ลิขิตวงศ์                          นายกสมาคม
  2. นายกฤษณะ บุหลัน                         อุปนายก  คนที่ 1
  3. นายพงศา  แสนใจงาม                    อุปนายก  คนที่  2
  4. นางสาวนภัทร  อริยรัชโตภาส         กรรมการและประชาสัมพันธ์
  5. นายณัฐกานต์ ลิขิตวงศ์                   กรรมการและปฎิคม
  6. นายดำรงเกียรติ ศรีนนม่วง              กรรมการและนายทะเบียน
  7. นางสายสุนี  ขำเนตร                        กรรมการและเหรัญญิก
  8. นายกำพล อัศวพัฒนากูล                กรรมการและเลขานุการ