พันธกิจของสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1. สร้างและรวบรวมเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ
2. ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEsไทย พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน