วัตถุประสงค์ของสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1. เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจให้มีความพร้อมที่จะให้บริการในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ
2. ส่งเสริมให้วิสาหกิจมีความเข้มแข็งและมีมาตรฐานสากล
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษาด้วยกันและระหว่างที่ปรึกษากับผู้ประกอบการ SMEs
4. พัฒนาคุณภาพที่ปรึกษาให้มีมาตรฐานสากลผ่านการพัฒนาความรู้ การฝึกอบรม พัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพต่าง ๆ ของที่ปรึกษาในเครือข่าย
5. เป็นศูนย์รวมของที่ปรึกษาเพื่อจะได้มีโอกาสในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและรับบริการด้านข่าวสาร ข้อมูล และสิทธิต่าง ๆ ของสมาชิก
6. เป็นศูนย์รวมข้อมูลของผู้ประกอบการที่ต้องการรับบริการด้านคำปรึกษา แนะนำธุรกิจเพื่อพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจ และด้านการพัฒนาความรู้จากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
7. การสร้างมาตรฐานที่ปรึกษาและมีการประเมินผลศักยภาพผลงานของที่ปรึกษาของเครือข่าย โดยมีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน
8. บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะกุศลและช่วยเหลือสังคม
9. ไม่ก่อตั้งโต๊ะสนุ๊ก และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง