วิสัยทัศน์ของสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

“เป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน”