สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

และที่ปรึกษาธุรกิจ โดยให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีผลงานที่สำคัญดังนี้

 

หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจให้มีความพร้อมที่จะให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และสร้างมาตรฐานที่ปรึกษาธุรกิจในการบริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายใต้จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของวิชาชีพที่ปรึกษา

 

โครงการให้คำปรึกษาฟรีกับผู้ประกอบการในงาน SMEs พลิกฟื้นยืนได้ใสใจผู้ประกอบการ จัดโดย กรมบังคับคดี และ สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในงาน Smart SMEs Expo 2016 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

โครงการศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษาด้านแผนธุรกิจ อาคาร PET Mall ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ (หน่วยงานจ้าง : บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน))

 

หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ร่วมกับ มทร. ในโครงการ Turn Around โดยส่งที่ปรึกษาเข้าให้การวินิจฉัยและปรึกษาเชิงลึก จำนวน 794 ราย จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5,000 ราย

 

โครงการ สวทช. “การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิจัยความเหมาะสมแผนงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

 

โครงการที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการธุรกิจ (BSC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม